Valminud on analüüs, mille eesmärgiks on kohandada Nõmme linnaosa territooriumile Trummi piirkonda looduspõhiseid sademevee lahendusi (SUDS), et kuivendada pinnast ja vähendada üleujutuste ohtu. Selleks leitakse analüüsi tulemusena sobilikud SUDS (sustainable urban drainage systems) tehnikad, mida alale kohandada.

Kõrguste erinevus alal ning selgelt välja joonistuv valgala piir.

Analüüsitavat ala poolitab umbes 25-30 meetrise kõrgusega astang, mis jagab ala erinevate lahenduste kasutatavuse osas kaheks. Astangu peal on võimalik kohandada looduspõhistele sademevee lahendustele omast “ennetamist” teenivaid tehnikaid. Sademevee tekkeallika lähedal Seljaku tänava ääres on sobilikuks lahenduseks vihmapeenrad. Nõlval tuleb pakutavate tehnikate puhul silmas pidada ka sademevee voolu kiiruse aeglustamist pinnase erosiooni vältimiseks.

Erosiooni ja üleujutuse vältimiseks Pidu tänava alumises otsas paikneval rohealal, on sademevee voolukiirust vaja aeglustada näiteks vihmapeenarde ja imbväljaku abil.

Astangu all on üleujutuste põhjuseks aga hoopis kõrge põhjavee tase. Ala vajab dreenimist, et antud piirkonnas põhjavee taset alandada. Nõlva all paikneval rohealal olevaid kraave on soovitav laiendada. Võimalusel võiks spordiradade lähedusse rajada mõned tiigid, kuhu sademevett koguda ning mida saab talvel kasutada kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks.

Looduspõhiste lahenduste peamine eesmärk on vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni, hajutada ja immutada sademevett selle tekke kohas niipalju kui võimalik. Selleks rajatakse immutusribasid, nõvasid, vett läbilaskvaid kõnniteid ja parklaid, rohekatuseid ja -seinu jne. Need lahendused kasutavad looduslikke taimedel baseeruvaid süsteeme, mistõttu tähendab säästlik sademevee käitlus kogu ala tervikplaneerimist ja rohealade kujundamist, loodusliku mitmekesisuse, roheluse, multifunktsionaalsuse ning esteetilise väärtuse suurendamist linnaruumis.

Loe pikemat analüüsi: LIFE_UrbanStorm_Tallinna Trummi piirkonna analüüs