Taust

Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu 2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis.

Eestis kasvab keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Ühtlasi prognoositakse ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sagedust (perioodil 2021-2030 esinemise kasv 99%, 2031-2050 juba 231% ning perioodil 2051-2100 koguni 435%) ning suviste paduvihmade sagenemist ning intensiivistumist. Juba täna ei suuda olemasolevad sademeveesüsteemid paduvihmadega alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.

Väga oluline osa vastutusest valdkonnas lasub kohalikel omavalitsustel, kes korraldavad sademeveesüsteemide rajamist ja hooldamist oma territooriumil. Sel põhjusel on mõistlik juba praegu suurendada nende võimekust kohaneda kliimamuutustega, eriti nende suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi, sh arendada välja looduspõhiseid sademevee äravoolu lahendusi (lühidalt – SUDS, vt lähemalt).

Eesmärk

LIFE Urban Storm projekti eesmärgiks on säästlike ja kliimamuutustele vastupidavate linna sademeveesüsteemide arendamine.

Projekti eesmärk on tõsta Eesti omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel, eriti paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamisel.

Samuti on oluline Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine ning projekti tulemuste mitmekordistamine teistes omavalitsustes.

Oodatav mõju – projekti lõpuks

  • Viimsis on 15 ha territooriumi muudetud kliimamuutustele vastupidavamaks

  • Sademeveest põhjustatud avariide väljakutsete vähenemine ja üleujutusjuhtumite vähenemine näidisaladega seotud valgaladel

  • Eesti kohalike omavalitsuste veemajandusspetsialistid on teadlikud SUDS lahendustest

  • Tallinna ja Viimsi elanike teadlikkuse kasv säästvatest sademevee lahendustest ja kliimamuutustega kohanemisest

  • Arendajate suurenenud valmisolek kasutada säästvaid sademevee lahendusi

Tegevused

Tegevuste tervikliku ülevaate koos ajagraafikuga leiad siit.

Eelarve

  • projekti kogueelarve: 1 957 843 eurot, sh eelarve abikõlblik osa 1 686 093 eurot + täiendav Viimsi Vallavalitsuse poolne finantseering 581 203 eurot
  • EL LIFE programmi panus (60% abikõlblikust osast): 1 011 654 eurot
Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika