Taust

Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu 2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis.

Eestis kasvab keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Ühtlasi prognoositakse ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sagedust (perioodil 2021-2030 esinemise kasv 99%, 2031-2050 juba 231% ning perioodil 2051-2100 koguni 435%) ning suviste paduvihmade sagenemist ning intensiivistumist. Juba täna ei suuda olemasolevad sademeveesüsteemid paduvihmadega alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.

Väga oluline osa vastutusest valdkonnas lasub kohalikel omavalitsustel, kes korraldavad sademeveesüsteemide rajamist ja hooldamist oma territooriumil. Sel põhjusel on mõistlik juba praegu suurendada nende võimekust kohaneda kliimamuutustega, eriti nende suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi, sh arendada välja looduspõhiseid sademevee äravoolu lahendusi (lühidalt – SUDS, vt lähemalt).

Eesmärk

LIFE Urban Storm projekti eesmärgiks on säästlike ja kliimamuutustele vastupidavate linna sademeveesüsteemide arendamine.

Projekti eesmärk on tõsta Eesti omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel, eriti paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamisel.

Samuti on oluline Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine ning projekti tulemuste mitmekordistamine teistes omavalitsustes.

Oodatav mõju – projekti lõpuks

 • Viimsis on 15 ha territooriumi muudetud kliimamuutustele vastupidavamaks

 • Sademeveest põhjustatud avariide väljakutsete vähenemine ja üleujutusjuhtumite vähenemine näidisaladega seotud valgaladel

 • Eesti kohalike omavalitsuste veemajandusspetsialistid on teadlikud SUDS lahendustest

 • Tallinna ja Viimsi elanike teadlikkuse kasv säästvatest sademevee lahendustest ja kliimamuutustega kohanemisest

 • Arendajate suurenenud valmisolek kasutada säästvaid sademevee lahendusi

Saavutatud tulemused projekti lõpuks 2023.a

 • koostatud ülevaade lünkadest ja piirangutest õigusraamistikus koos soovitustega;
 • koosttaud ülevaade olemasolevatest praktikatest, 3 õppereisiga;
 • Viimsi ja Tallinna kliimamuutustega kohanemise strateegiad ja tegevuskavad koostatud ja kinnitatud;
 • kokku 146sademeveeeksperti ja valla infrastruktuuri arendamise spetsialisti parandanud teadmisi-oskusi 4 koolitusega.
 • kuluefektiivne Viimsi sademeveesüsteem, sh. sademee e-monitooring, 4 mobiilset ilmajaama, 4 voolumõõtjat, täiendatud õigusaktid ning väljakujunenud organisatsiooniline struktuur.
 • 4 erinevat looduspõhist sademeveelahendust 2 näidisalal Viimsis; 36 000 m3 vihmavett aastas ära juhitud näidisaladel; 18 hektarit maad muutunud üleujutuskindlaks.
 • vihmaveeprobleemidega seotud hädaolukordade arv
  • Viimsis, kokkuvõttes langes 21-lt 13-le
  • Tallinnas, Trummi näidisalal langes 7-lt 0-le.
 • vihmaveega seotud probleemidega seotud üleujutusjuhtumite arv üldiselt:
  • Viimsis, langes 55-lt 27-le
  • Tallinnas, langes 242-lt 237-le
 • 9 omavalitsust strateegiate mitmekordistamise töörühmast on alustanud kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava koostamist;
 • välja selgitatud projekti tegevuste sotsiaalmajanduslik mõju ja nende mõju linna ökosüsteemidele.
 • vähemalt 80% Eesti linnade veemajandusspetsialistidest on teadlikud looduspõhistest sademeveelahendustest ning 60% ekspertidest ja spetsialistidest on teadlikud projekti tegevustest ja saavutustest
 • saavutatud lai hõlmatus Projekti kohta info levitamisega, sh. Projekti logo, veebisait, 4 infotahvlit ja 3 roll-uppi, 28 artiklit meedias, 4 infostendi, 1 avalik looduspõhiste sademeveelahendustte üritus ja Laymani aruanne.
 • projekti tegevuste korrektne juhtimine koos kvaliteetsete väljundite ja õigeaegse aruandlusega EL LIFE programmile.
 • projekti tulemuste jätkusuutlikkus on selgitatud After LIFE plaani vormis, kuidas projekti põhitulemusi säilitatakse.

Vaata ka projekti tulemuste kokkuvõtet (Layman aruanne).

Tegevused

Tegevuste tervikliku ülevaate koos ajagraafikuga leiad siit.

Eelarve

 • projekti kogueelarve: 1 957 843 eurot, sh eelarve abikõlblik osa 1 686 093 eurot + täiendav Viimsi Vallavalitsuse poolne finantseering 581 203 eurot
 • EL LIFE programmi panus (60% abikõlblikust osast): 1 011 654 eurot
Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika