Tegevus Tähtaeg
1. Kehtivate poliitikate, standardite ja seadusandluse analüüs, sh: märts 2020
         Tallinna sademevee maksustamise süsteemi/metoodika ettepanek

        Ülevaade sademeveega seotud poliitikatest ja seadusandlusest

märts 2020
2. Parimate säästlike sadeveesüsteemide rakendamise praktikate kaardistamine ja hindamine, sh: detsember 2020
         SUDS lahenduste analüüs, sh soovitused meie kliimasse sobivate lahenduste osas detsember 2020
         parimate praktikate brošüür detsember 2020
3. Kliimamuutuste kohanemise strateegia ja tegevuskava koostamine Viimsile ja Tallinnale, sh: detsember 2021
         Sisend Tallinna Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskavasse sügis 2019
         Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava detsember 2021
4. Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine, sh: detsember 2022
         4 koolitust detsember 2021
         SUDS lahenduste käsiraamat detsember 2021
5. Tervikliku ja innovaatilise sademevee juhtimissüsteemi väljatöötamine, sh: veebruar 2023
         Sadevee juhtimissüsteemi tarkvara ülesseadmine oktoober 2020
         Sademevee juhtimissüsteemi rakendamiseks vajaliku organisatsiooni struktuuri ülesehitus detsember 2021
         Projekteerimisstandardite täiendamine, fookusega Tallinna linn märts 2022
6. Looduspõhiste meetmete kasutamine paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamiseks, sh: veebruar 2023
         Tasuvusanalüüsi metoodika koostamine, mis võtaks arvesse ka ökosüsteemi pakutavaid teenuseid detsember 2018
         SUDS testalade väljaehitamine Viimsis oktoober 2020
7. Projekti tulemuste ülekandmine ja mitmekordistamine, sh: jaanuar 2023
         „tööriistakasti“ koostamine toetamaks nii kohanemisstrateegiate koostamist kui ka SUDSide rajamist detsember 2021
         Projekti tulemuste ülekandmise töögrupi moodustamine SUDSide rajamise tõstmiseks oktoober 2020
8. Projekti tegevuste sotsiaal-majandusliku mõju hindamine ja linna ökosüsteemile mõju hindamine, sh: veebruar 2023
         ex ante hindamise aruanne jaanuar 2019
         ex-post hindamise aruanne detsember 2022
         LIFE saavutusnäitajate seire pidev
9. Kogemuste vahetus ja huvirühmade kaasamine veebruar 2023
          Voldik “Säästlike sademeveesüsteemide teejuht”

Riiklikud ümarlauad

september 2019
september 2020
mai 2021
mai 2022
         KOVdele suunatud juhend kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja tegevuskavade koostamiseks detsember 2021
         Rahvusvaheline konverents, fookuses säästvad sademeveelahendused detsember 2021
10. Projekti üldine nähtavus ja tulemustest teavitamine veebruar 2023
         Roll-up plakatid, infotahvlid november 2019
         Meediaartiklid pidev
         Avalik SUDSe tutvustav üritus Viimsis oktoober 2020
11. Projekti juhtimine ja seire pidev
12. Projektijärgse tegevuskava koostamine veebruar 2023