Testala ehitus on lõpetatud.
Testala asub Viimsi vallas Haabneeme alevikus. Rajati uus parkla Karulaugu tee 16 kinnistul. Parklasse rajati looduslähedane sademeveesüsteem, et vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ning seeläbi ennetada üleujutusi.

Projekti eesmärk oli rajada olemasolevale parklale täiendavalt 64 parkimiskohta. Rajatud parkla ala pindala on orienteeruvalt 3425 m². Parklasse rajati looduslähedane sademeveesüsteem, et vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ning seeläbi ennetada üleujutusi. Projekteerimisel arvestati vastavalt Tellija tingimustele 60 minutit kestva standardvihma veemahuga.

Parkla tagaküljele rajati uus kuivenduskraav, mis võtab vastu uue parklaaluse drenaaži. Parklasse rajati erineva katendiga alad eesmärgiga viia läbi katendite veeläbilaskvuse katsetused. Ehitatud parklas on kolm erineva katenditüübiga ala. Iga ala on varustatud omaette drenaažiga ja eraldatud kõrvalolevatest muu katendiga aladest ja ümbritsevast territooriumist veetiheda geomembraaniga (HDPE või EPDM). Geomembraaniga välditakse pinnasevee juurdevoolu kõrvaliselt alalt või äravoolu sinna. Läbi katendi ja pinnase filtreerub vesi drenaaži, koondatakse drenaažikollektorisse ja suunatakse eesvoolukraavi. Igal testitaval katenditüübi alal (3 erinevat ala) on oma drenaažisüsteem, mille kaudu ärajuhitava vee koguse mõõtmiseks paigaldati drenaažikollektorile suudmest sobivale kaugusele mõõturikaev mõõteanduri  paigaldamiseks.

Uue parkla pind on ca 0,5% pikikaldega ja 0,5% põikkaldega välisservade suunas, lühematesse servadesse paigaldati äärekivid, pikiservadesse rajati filterribad, milles immutatakse sademevee pindmine äravool.

Projektiga saad tutvuda siin