Projekteeritav ala asub Viimsi vallas Haabneeme alevikus. Projekteeritakse uus parkla Karulaugu tee 14 kinnistul ja ehitatakse ümber olemasolev parkla Randvere tee 18 kinnistul. Parklatesse kohandatakse looduslähedane sademevee süsteem, et vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ning seeläbi ennetada üleujutusi.

Projekti eesmärk on luua lisaks olemasolevale parklale täiendavalt 65 parkimiskohta. Projekteeritava parkla ala pindala on orienteeruvalt 3425 m². Parklatesse kohandatakse looduslähedane sademevee süsteem, et vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ning seeläbi ennetada üleujutusi. Projekteerimisel on vastavalt Tellija tingimustele arvestatud 60 minutit kestva standardvihma vee mahuga.

Parkla tagaküljele rajatakse uus kuivenduskraav, mis võtab vastu uue parkla aluse drenaaži ja olemasoleva rekonstrueeritava parkla keskel asuva vihmapeenra aluse drenaaži veed. Parklatesse rajatakse erineva katendiga alad eesmärgiga viia läbi katendite veeläbilaskvuse katsetused. Uues parklas on piiritletud kolm erineva katenditüübiga ala. Iga ala varustatakse omaette drenaažiga ja eraldatakse  kõrvalolevatest muu katendiga aladest ja ümbritsevast territooriumist veetiheda geomembraaniga (HDPE või EPDM). Geomembraaniga välditakse pinnasevee juurdevool kõrvaliselt alalt või äravool sinna. Läbi katendi ja pinnase filtreerub vesi drenaaži, koondatakse drenaažikollektorisse ja suunatakse eesvoolukraavi. Igal testitaval katenditüübi alal (3 erinevat ala) on oma drenaažisüsteem, mille kaudu ärajuhitava vee koguse mõõtmiseks paigaldatakse drenaažikollektorile suudmest sobivale kaugusele mõõturikaev mõõteanduri  paigaldamiseks.

Uue parkla pind on ca 0,5% pikikaldega ja 0,5% põikkaldega välisservade suunas, lühematesse servadesse paigaldatakse äärekivid, pikiservadesse rajatakse filterribad, milles immutatakse sademevee pindmine äravool. Olemasoleva rekonstrueeritava parkla pind on ca 0,5% pikikaldega ja 0,5% põikkaldega kaldega välisservade suunas, lühematesse servadesse paigaldatakse äärekivid, pikiservadesse rajatakse filterribad, milles immutatakse sademevee pindmine äravool. Parkla eraldusribale rajatakse vihmapeenar (taimestikuga nõva), mille all kulgeb drenaaž. Selle kaudu ärajuhitava vee koguse mõõtmiseks paigaldatakse drenaažikollektorile suudmest sobivale kaugusele mõõturikaev mõõteanduri paigaldamiseks.

Olemasoleva parkla vihmapeenart ei eraldata ümbritsevast pinnasest geomembraaniga, kuna vihmapeenar võtab vastu ka parkla välisservade filterribadel immutatava vee (vastasel juhul puuduks parkla välisservade filterribadel eesvool ja piirkonna pinnas muutuks veega üleküllastatuks). Vihmapeenrale on projekteeritud ülevool, selleks kasutatakse olemasolevat restkaevu, mille teleskooptoru ja restkaas reguleeritakse vastavale kõrgusele.

Projektiga saad tutvuda siin