Testala ehitus on lõpuni viidud.
Ehitatav ala asub Viimsi vallas Haabneeme alevikus. Rajati uus parkla Karulaugu tee 14 kinnistul. Parklasse kohandati looduslähedane sademevee süsteem, et vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ning seeläbi ennetada üleujutusi.

Projekti eesmärk oli rajada olemasolevale parklale täiendavalt 64 parkimiskohta. Rajatud parkla ala pindala on orienteeruvalt 3425 m². Parklasse kohandati looduslähedane sademevee süsteem, et vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ning seeläbi ennetada üleujutusi. Projekteerimisel arvestati vastavalt Tellija tingimustele 60 minutit kestva standardvihma vee mahuga.

Parkla tagaküljele rajati uus kuivenduskraav, mis võtab vastu uue parkla aluse drenaaži. Parklasse rajati erineva katendiga alad eesmärgiga viia läbi katendite veeläbilaskvuse katsetused. Ehitatud parklas on piiritletud kolm erineva katenditüübiga ala. Iga ala on varustatud omaette drenaažiga ja eraldati kõrvalolevatest muu katendiga aladest ja ümbritsevast territooriumist veetiheda geomembraaniga (HDPE või EPDM). Geomembraaniga välditakse pinnasevee juurdevool kõrvaliselt alalt või äravool sinna. Läbi katendi ja pinnase filtreerub vesi drenaaži, koondatakse drenaažikollektorisse ja suunatakse eesvoolukraavi. Igal testitaval katenditüübi alal (3 erinevat ala) on oma drenaažisüsteem, mille kaudu ärajuhitava vee koguse mõõtmiseks paigaldatakse drenaažikollektorile suudmest sobivale kaugusele mõõturikaev mõõteanduri  paigaldamiseks.

Uue parkla pind on ca 0,5% pikikaldega ja 0,5% põikkaldega välisservade suunas, lühematesse servadesse paigaldati äärekivid, pikiservadesse rajati filterribad, milles immutatakse sademevee pindmine äravool.

Projektiga saad tutvuda siin