Valminud on “Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat”, kus käsitletakse looduslähedaste sademeveesüsteemide (SUDS) kavandamise ja rakendamise põhimõtteid ning antakse ülevaade peamistest SUDSi lahendustest.

Käsiraamatus on neli suuremat peatükki:

  1. Sademeveega seotud probleemid linnalistes piirkondades ja nende põhjused
  2. Sademeveekäitluse õiguslik raamistik, suunised ja nende rakendamine Eestis
  3. Looduslähedased sademeveesüsteemid ja nende rakendamine
  4. Eesti tingimustesse sobivad looduslähedased sademeveelahendused

Käsiraamat on leitav siit.

Käsiraamat põhineb CIRIA (ingl Construction Industry Research and Information Association) 2015. aasta juhendi „The SuDS Manual“ materjalil ja projekti kestel kogutud teabel.