9. juunil 2021 toimus Viimsi raamatukogus Balti Keskkonnafoorumi ja Viimsi Vallavalitsuse eestvedamisel LIFE UrbanStorm projekti raames järjekordne sademeveele ja säästlikele sademeveelahendustele pühendatud seminar. Seekord keskenduti omavalitsustele erinevate praktikate ja testalade lahenduste tutvustamsele ning räägiti kavandatavatest sademevee puhastuslahendustest ja teavitustööst.

Balti Keskkonnafoorumi esindaja Kai Klein tegi ettekande rohenügimisest ja esitles võimalusi sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamisest Tallinna linna näitel. Rohenügimine on projektliikumine, mis põhineb ülemaailmsetel 17 erineval kestliku arengu eesmärgil (sh kliima, elurikkuse ja ökosüsteemide alased tegevused), aidates seeläbi kaasa kliimamuutustega kohanemisele. Lähemalt on võimalik lugeda suunistest siit: http://bef.ee/mida-peaksid-omavalitsused-rohepoorde-kiirendamiseks-tegema/

Valla ehitus- ja kommunaalosakonna kommunaalvaldkonna peaspetsialist Taavi Valgmäe tutvustas osalejatele sademevee puhastussüsteemi ja kaugmonitooringu rajamist viiele pilootalale Viimsi vallas. Tegemist on uue sademeveeprojekti raames rajatavate testaladega, mille eesmärk on erinevates kohtades rajada sademevee puhastuslahendusi. Rajatavaid lahendusi on kavas asuda monitoorima reaalajas, eesmärgiga viia seni manuaalselt tehtav sademevee proovivõtt automatiseerituks. Uuest rahvusvahelisest sademevee projektist saab lähemalt lugeda siit: https://cleanstormwater.viimsivald.ee/

Eesti Maaülikooli esindaja ning ehitus- ja kommunaalosakonna säästlike sademeveelahenduste vanemspetsialist Gen Mandre tutvustas säästlike sademeveelahenduste loomist ja nende eeliseid. Eesti Maaülikooli professor Valdo Kuusemets esitles LIFE projekti raames valminud uut koolitusprogrammi. LIFE projekt seab palju rõhku teavitamisele ja infomaterjalide koostamisele, siis üks osa tegevustest on seotud ka täiendkoolitusega. Eesmärk on hakata senisest põhjalikumalt tutvustama kohalike omavalitsuste spetsialistidele ja inseneridele-projekteerijatele säästlike sademeveesüsteemide loomist, materjalide ja tehnikate valikuid ning lõpuks ka rajatiste hooldamist. Kursused algavad 2021 sügisel ning suunavad omavalitsusi rohkem säästlikke lahendusi kavandama ja muutuva kliima tingimustes avalikule ruumile teistmoodi lähenema.

Ehitus- ja kommunaalosakonna transpordi vanemspetsialist Imre Saar veab sademevee töörühma, mille eesmärgiks on tagada erinevates kohalikes omavalitsustes säästlike sademeveelahenduste laialdasem kasutuselevõtt. Töörühmas olelemine võimaldab muutuva kliima tingimustes kavandada uusi lahendusi, saada vahetult konsultatsiooni LIFE projekti ekspertidelt, tutvustatakse erinevaid tehnikaid, näidislahenduste projekte ja rohestamise lahendusi, analüüsitakse erinevaid kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondi ja luuakse seoseid säästlike lahenduste loomisega igapäevatöös. Töörühmas osalemiseks saata e-kiri imre.saar@viimsivv.ee.

Lõpuks tutvustati Viimsisse rajatud kahte sademevee säästliku lahenduse testala (parkla ning mõisapargi testpiirkond) ja nende rajamise protsessi. Seejärel siirduti seminaril osalenutega ühisele ringkäigule ja tutvuti testaladel läbi viidud tegevustega ning erinevate lahenduste ja elementidega.

Ettekanded seminarilt:

CleanStormWaters – Taavi Valgmäe

Rohenügimine – Kai Klein

Sademevee maksustamine – Kai Klein

SUDS töörühm  – Imre Saar

SUDS tutvustus – Gen Mandre

SUDS kursused – Valdo Kuusemets

Testalad Viimsis – Taavi Valgmäe