Kliimakava koosneb kahest osast: kliimamuutuste leevendamise (CO2 vähendamise) ja nendega kohanemise poolest. Projekti LIFE UrbanStorm üks tegevusi oli Tallinnale kliimakava kohanemise osa väljatöötamine.

Tallinna Energiaagentuuri riigihanke „„Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020-2030 ning visioon aastani 2050“ koostamine“ võitis  Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kes koostöös Balti Keskkonnafoorumi (Laura Remmelgas, Sandra Oisalu, Jolanda Lipu, Merle Kuris, Mari Jüssi), Eesti Maaülikooli (Valdo Kuusemets, Miguel Villoslada Peciña, Gen Mandre, Virginie Laroche) ja Tartu Ülikooliga, koostas tegevuskava aastatel 2018-2020.

03.06.21 võttis Tallinna linna volikogu kliimakava „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030“ vastu.

Kliimaneutraalse Tallinna kava seab eesmärgi välja töötada kogukondlike taastuvenergiaühistute mudel, edendada rattaliiklust, parandada ühistranspordi ligipääsetavust ning toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist arvestades energiatõhususe nõudeid.

Tihedas koostöös erasektoriga kavandatakse kaugküttevõrgu laiendamist, kaugjahutusvõrgu arendamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamist energia tootmisel. Kliimakindlas linnas toetatakse elurikkust ja kasutatakse looduslikke ressursse ringselt võimalikult väheste kadudega. Need tegevused muudavad linnakeskkonna meeldivamaks ja puhtamaks.

Arengudokument täpsustab kõiki valdkondi arvestades kehtiva pikaajalise arengustrateegia „Tallinn 2035“ rohelise pöörde alaeesmärgi täitmist. Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes 2007. aastaga ning aastaks 2050 on kavas saavutada kliimaneutraalsus.

Oluline roll on ka kliimamuutustega kohanemisel: looduspõhiste lahenduste kasutamine linnaplaneerimises, ilmastikuoludest tingitud riskidele reageerimise võimekuse parandamine ja mitmekülgne teavitus loovad soodsa pinnase, et vältimatute kliimamuutustega linnakeskkonnas edukalt toime tulla.