11.09.18 toimub Viimsis projekti avaseminar, kus tutvustatakse EL LIFE programmist rahastatud ja septembrist 2018.a käivituvat projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) ning arutatakse sellega seonduvaid väljakutseid Eestis.

Täpsemalt, Eesti Keskkonnaministeerium annab avaseminaril ülevaate kliimamuutustega kohanemisest Eestis ning sellega seotud väljakutsetest ning Keskkonnauuringute Keskus tutvustab Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“ (SECAP) koostamise käiku. Ühtlasi räägivad Viimsi Vallavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum lähemalt projekti LIFE UrbanStorm oodatavatest tulemustest ja ajakavast.

Perioodil september 2018 – veebruar 2023 läbiviidava projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi. Projekti käigus koostatakse muu hulgas kliimamuutustega kohanemise strateegiad ja tegevuskavad Tallinnale ja Viimsile, projekteeritakse ja ehitatakse säästvad sadeveesüsteemid Viimsis 4-s piirkonnas, töötatakse välja terviklik sadeveesüsteemi juhtimise mudellahendus Viimsi valla näitel ning suurendatakse valdkondlike ekspertide teadlikkust läbi õppereiside ja koolituste. Projekti tulemused ning kogemuste põhjal koostatud tugimaterjalid peaksid toetama ka teisi Eesti kohalikke omavalitsusi nii kliimamuutuste kohanemise strateegiate koostamises kui ka säästlike sadeveesüsteemide kasutuselevõtus. Projekti partnerid on Viimsi vald (juhtpartner), Tallinna Kommunaalamet, Balti Keskkonnafoorum ja Eesti Maaülikool.

Viimsi vallavanema Siim Kallase sõnul on projekt oluline nii Viimsile, Tallinnale kui ka tervele Eestile. Eestit ootavad ees märgatavad kliimamuutused. Näiteks kasvab keskmine aastane sademete hulk aastaks 2100 viiendiku võrra ning intensiivistuvad suvised paduvihmad. Juba täna ei suuda olemasolevad vihmaveesüsteemid paduvihmadega piisavalt hästi toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades kohati uputused. Seetõttu ongi vajalik leida uusi innovaatilisi lahendusi, et olla hästi ettevalmistatud võimalikeks üleujutusteks.

Projekti avaseminar toimub kl 10-15.00 11.09.2018 Lavendel Spa Hotellis, Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald.